Ugovor

o

posredovanju pri prodaji/zakupu nepokrenosti

 

Uslovi i odredbe

 

OBAVEZE POSREDNIKA ( AGENCIJA)

Član 1.

POSLOVI PRODAJE NEPOKRETNOSTI

1.1 Da pronadje kupca za nepokretnost koja je predmet ugovora. 

1.2 Da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet je predmet posredovanja i da upozori Nalogodavca na eventualne nedostatke u vezi sa upisom svojine u registar Katastra nepokretnosti, upisana prava odnosno terete, postojanja prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;

1.3 Da čuva podatke o ličnosti kao poslovnu tajnu i obezbedi potpunu diskreciju na način predviđen za ovi vrstu posla vodeći računa o maksimalnoj zaštiti NALOGODAVCA;

1.4 Da o svom trošku vrši oglašavanje u štampanim i elektronskim medijima, obezbedi odgovarajuću marketinšku prezentaciju i omogući potencijalnoim kupcima razgledanje predmetne nepokretnosti;

1.5 Da vrši profesionalan i stručan nadzor u skladu sa profesijom koju obavlja do okončanja kupoprodaje i prisustvuje primopredaji nepokretnosti;

1.6 Da postupa sa pažnjom dobrog privrednika, posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja kupoprodaje a sve u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima Crne Gore.

1.7 Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti će regulisati sve obaveze stranaka.

1-8 Da nalogodavcu saopšti objektivno mišljenje o cijeni nepokretnosti za koju posreduje u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu i drugim relevantnim okolnostima koje utiču na cijenu ;

Član 2.

POSLOVI  ZAKUPA NEPOKRETNOSTI

2.1 Posrednik je dužan da pronadje zakupca  i sa njim sklopi ugovor o posredovanju pri zakupu o nepokretnosti. Ugovor potpisuju, zakupac, zakupodavac, i posrednik.

2.2 I kod poslova zakupa će se primjenjivati član.1 stav  1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5 i 1.6

2.3  Ugovor o posredovanju će regulisati sve ugovorne obaveze stranaka

Član 3.

OBAVEZE NALOGODAVCA 

3.1 Da POSREDNIKU prezentuje svu originalnu dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo na predmetnoj nepokretnosti(imovinsko pravna,građevinska i dr.);

3.2 Da jasno saopšti POSREDNIKU svoje uslove prodaje i blagovremeno obavijesti POSREDNIKA o svakoj izmeni uslova prodaje i cijene,

3.3 Da omogući POSREDNIKU da zainteresovanim Kupcima prezentuje predmetnu nepokretnost i da u cilju uspešne realizacije prodaje, konstruktivno i korektno sarađuje sa POSREDNIKOM;

3.4 Da za obavljenu uslugu isplati POSREDNIKU, posredničku naknadu  i to:

Prodaja 

Kontinentalni dio

  • Za stanove i apartmane 3% 
  • Za kuće i placeve 3%
  • Poslovne objekte i prostore 3%

Primorje

  • Za stanove i apartmane 5% 
  • Za kuće i placeve 5%
  • Poslovne objekte i prostore 5%

3.4.1 od ugovorene cijene nepokretnosti a minimalno 750 €, ( za nekretnine vrednosti do 30 000 €) osim u slučaju da je drugačije dogovoreno.

Izdavanje

3.4.2  Jedna dogovorena mjesečna kirija za ugovor od jedne godine. 

3.5 Da poštuje odredbe predviđene Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i Opšte uslove poslovanja POSREDNIKA a sve u skladu sa Zakonom.

3.6 Nalogodavac je u obavezi da izmiri posredničku naknadu samo u slučaju ako zaključi pravni posao sa kupcem sa kojim ga je posrednik doveo u vezu ili sa njim povezanim licima.

3.7 U slučaju da NALOGODAVAC, bez prisustva i znanja POSREDNIKA, ili posredstvom drugog posrednika, za vreme važnosti ove saglasnosti, zaključi Pravni posao sa potencijalnim Kupcem/Zakupcem sa kojim ga je POSREDNIK doveo u vezu, ili sa njim povezanim licima, dužan je da POSREDNIKU nadoknadi pričinjenu štetu u visini ugovorene posredničke naknade ugovorene članom 3. ovog dokumenta.Ova odredba će se  tumačiti u smislu ugovorne kazne pa se visina štete koju je POSREDNIK pretrpeo u slučaju spora neće posebno dokazivati.

Član 4.

4.1 Navedene odredbe i uslovi će važiti za period od godinu dana uz mogućnost produžetka, a koji bi se naknadno dogovarao uz izjavu volja obije ugovrne strane.

4.2 U slučaju da se pojavi potreba za vršenjem dodatnih usluga od strane POSREDNIKA po nalogu NALOGODAVCA , visina naknade za izvršene usluge će se posebno dogovoriti .

4.3 Na sve što nije detaljno regulisano ovim dokumentom primeniće se važeće zakonske norme.

Član 5. 

5.1 U slučaju spora po ovoj saglasnosti nadležan je Osnovni sud u Podgorici.