Ugovor o ekskluzivnom posredovanju

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između POSREDNIKA I NALOGODAVCA, vezanih za posredovanje pri prodaji  nepokretnosti navedene u online formi  a kao   knjižno / vanknjižno vlasništvo NALOGODAVCA, a pod uslovima i na način definisan ovim Ugovorom. NALOGODAVAC određuje cijenu u  eurima koju upisuje u online formi a  po kojoj POSREDNIK može da vrši oglašavanje i prodaju nepokretnosti iz člana 1. ovog Ugovora. Korekcija cijene se vrši putem usmenog obavještavanja, telefonom, mailom. Ovaj Ugovor se ugovara sa klauzulom ekskluzivnog posredovanja i NALOGODAVCU je predočeno značenje i pravne posledice takve klauzule. NALOGODAVAC se obavezuje da u ugovorenom roku neće lično ili preko drugog posrednika otuđiti navedenu nepokretnost. U suprotnom je dužan da POSREDNIKU , na prvi poziv, isplati iznos ugovorene posredničke nadoknade na ime naknade štete.

Član 2.

Obaveze posrednika
  POSREDNIK se obavezuje da sa pažnjom dobrog preduzetnika preduzme sve potrebne radnje u cilju efikasne prodaje nepokretnosti NALOGODAVCA, a posebno da će:
  1. Izvršiti procjenu nekretnine, sagledati komparativne prednosti kao i eventualne nedostatke i predložiti vlasniku prodajnu cijenu koja bi donijela najviše benefita vlasniku.
  2. O sopstvenom trošku raditi kontinuirano oglašavanje nekretnine na sponzorisanim kanalima, vršiti prezentaciju i obavještavanje nalogodavca o toku kampanje.
  3. Predmetnu nepokretnost staviti na listu priorioteta.
  4. Pripremiti marketing plan oglašavanja  nekretnine kao i multimedijalnu prezentaciju predmetne nekretnine.
  5. Voditi listu zainteresovanih lica i njihovih ponuda.
  6. Nastojati da nađe i dovede u vezu s nalogodavcem lice radi zaključivanja posla koji je predmet ovog Ugovora.
  7. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključivanja Ugovora;
  8. Pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za potpisivanje ugovora o prodaji.
  9. Obaveze nalogodavca

   Član 3.

   NALOGODAVAC potpisivanjem ovog Ugovora, povjerava prodaju svoje nepokretnosti POSREDNIKU i preuzima sledeće obaveze:
   1. Da POSREDNIKU prezentuje svu dokumentaciju kojom dokazuje svoje vlasništvo na predmetnoj nepokretnosti (imovinsko- pravna, građevinska i dr.)
   2. Da precizno saopšti POSREDNIKU svoje uslove prodaje i blagovremeno obaveštava POSREDNIKA o svakoj izmjeni cijene,
   3. Da omogući POSREDNIKU da licima zainteresovanim za eventualnu kupovinu, prezentuje predmetnu nepokretnost, kao i da, u cilju što uspešnije realizacije prodaje sarađuje sa POSREDNIKOM po svakom pitanju, odnosno da svojim radnjama ne ometa POSREDNIKA u obavljanju ugovorenog posla,
   4. Da za obavljenu uslugu isplati POSREDNIKU proviziju u visini od   3%, od ugovorene cijene nepokretnost za nekretnine u kontinentalnom dijelu  a 5% za nekretnine na primorju, i prilikom zaključenja Predugovora (Ugovora), i drugo predviđeno zakonom o obligacionim odnosima Crne Gore.
   NALOGODAVAC daje saglasnost POSREDNIKU da može zaključiti Ugovor o podposredovanju u skladu sa Zakonom.   U slučaju da NALOGODAVAC postupi suprotno stavu 1. ovog člana, POSREDNIK ima pravo na naknadu stvarne štete koju mu je KORISNIK svojim radnjama pričinio (troškovi oglašavanja, angažovanja agenata i sl.). NALOGODAVAC nije dužan pristupiti pregovorima niti zaključenju Ugovora (Predugovora) sa licem sa kojim ga je POSREDNIK doveo u vezu. U slučaju da NALOGODAVAC bez prisustva i znanja POSREDNIKA, ili posredstvom drugog posrednika, za vreme trajanja ovog Ugovora i u roku od 6  meseci po prestanku ovog Ugovora, zaključi Predugovor ili Ugovor kojim se prenosi pravo svojine na nepokretnosti iz člana 1. Ovog Ugovora, sa potencijalnim kupcem sa kojim ga je POSREDNIK već doveo u vezu, ili sa njim povezanim licima, dužan je da POSREDNIKU nadoknadi pričinjenu štetu u visini ugovorene provizije  3% od ugovorene cijene). Ova odredba se ima tumačiti u smislu ugovorne kazne pa se visina štete koju je POSREDNIK pretrpeo u slučaju spora neće posebno dokazivati.

   Član 4.

   Ovaj Ugovor se zaključuje na period preciziran u online formi  a smatraće se produženim ako se ne raskine pisanim obaveštenjem ili mailom.. U slučaju da se pojavi potreba za vršenjem dodatnih usluga od strane POSREDNIKA po nalogu NALOGODAVCA, vrstu usluga i visini naknade za izvršene usluge će ugovorne strane posebno dogovoriti. Na sve što nije detaljno regulisano ovim Ugovorom primijenit će se  važeća zakonska legislativa.

   Član 5.

   Ugovorne strane prije isteka roka važenja, ovaj Ugovor mogu raskinuti pismenim putem, sa rokom raskida od 30 dana, ali tako da odredbe ovog Ugovora proizvode pravno dejstvo u narednih 6 mjeseci od dana njegovog raskida, a sve ovo sa ciljem izbegavanja nesavjesnog raskida Ugovora od strane Nalogodavca, što Nalogodavac svojim potpisom na ovom Ugovoru i potvrđuje.

   Član 6.

   U slučaju spora koji se ne može riješiti mirnim putem  nadležan je i Osnovni Sud u  Podgorici. . Ovaj Ugovor sačinjen u elektronskoj formi i kao takav je važeći pred zakonom. 
Ukoliko nijeste formirali cijenu stavite 0
Ukoliko nije uračunata provizija, agencija zadržava pravo formiranja svoje konačne cijene.
Ubacite fotografiju
Dodajte fotografije nekretnine ili dokumenata za koje smatrate da mogu pomoći kod prodaje /izdavanja